top of page

AVÍS LEGAL

 

En virtut del Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests (RGPD), i  la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), l´ informem que les seves dades introduïdes en algun dels formularis d’aquesta pàgina web, estaran incorporades dins d´un fitxer automatitzat responsabilitat del DLLEURE GESTIÓ EXTRAESCOLARS, S.L., previst de CIF núm. B-61922530, i domiciliada al Carrer Pius XII, núm. 5, de Granollers (08401). La finalitat d´aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat per les Escoles, Ajuntaments, Casals, altres Empreses Privades i les famílies a títol particular.

 

L’usuari garanteix l´autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.dlleure.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a l’Empresa, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a DLLEURE o a tercers.

 

DLLEURE no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet de DLLEURE.

 

Amb els límits establerts a la llei, DLLEURE no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´internet. Els continguts i informacions de les pàgines d´internet de DLLEURE estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´exercici de la seva professió. No obstant, els continguts no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de DLLEURE o els seus llicenciants.

 

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de DLLEURE.

 

Així mateix, per accedir als serveis que DLLEURE ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´allò establert en el RGPD 2016/679, del 27 d’abril, i la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de DLLEURE, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis.

 

Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de dades i els de limitació i oposició al tractament enviant un correu electrònic a mtorrellas@dlleure.cat.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per DLLEURE estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de DLLEURE o de les persones físiques o jurídiques que s´informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei.

 

DLLEURE no confereix a l´adquirent cap dret d´alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se DLLEURE tots aquests drets.

 

La cessió d´aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel·lectual s´estén, a més a més del contingut inclòs a DLLEURE als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

 

DLLEURE ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, DLLEURE no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència , no s´ha de confiar en ella como si ho fos. DLLEURE declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

 

DLLEURE es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

 

En cap cas DLLEURE, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línia en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

 

DLLEURE no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. DLLEURE no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de DLLEURE. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de DLLEURE. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

bottom of page